Liste de Kata

Kata 1 er Dan.

Heian 1-2-3-4-5. et Tekki Shodan.

Kata 2 ème Dan.

Bassai Dai, En Pi, Jion, Hangetsu, Kanku Dai.

Kata 3 ème Dan.

Gankaku, Jitte, Kanku Sho, Bassai Sho, Tekki Nidan.

Kata 4 ème Dan.

Ni Jushi Ho, Sochin, Jiin, Unsu, Tekki Sandan.

Kata 5 ème Dan.

GoJushiho Sho, Chinte, Gojushiho Dai, Wankan, Meikyo.